Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

修理 và 修正 khác nhau như thế nào ?

+1 phiếu
34 lượt xem

修理 và 修正 đều là sửa chữa. Vậy chúng khác nhau như thế nào vậy ?

được thêm ở mục Giải đáp tiếng Nhật bởi mrPhu
+1 phiếu
 
Giải nghĩa đúng nhất

修理:là sửa lại vật bị hỏng. Chủ yếu dùng trong thực tế khi đồ vật bị hỏng. Ví dụ: 「機械が壊れたので修理する」 -> Cái máy này hỏng rồi nên tôi sẽ sửa nó.

修正:là sai sửa lại cho đúng. Dùng khi có cái gì đó sai và sửa lại để cho đúng. Đối tượng tác động có phạm vi rộng, gồm cả thái độ, khái niệm v.v... Ví dụ: 「誤字を修正する」 -> sửa chữ bị nhầm

「修正」 và 「修理」 mang nghĩa khác hẳn nhau và không thay thế nhau được nên các bạn đừng dùng nhầm. Ví dụ: Không nên nói là 「修正」 cái máy tính mà là 「修理」 Hay không nên nói là sửa lỗi chính tả là 「修理」 mà là 「修正」

được giải nghĩa bởi giaosuX
Tra từ / 検索