Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Vui lòng chỉ cho tôi biết sự khác nhau giữa 「が」 chỉ chủ thể và 「が」 chỉ đối tượng với. Xin cám ơn

+1 phiếu
62 lượt xem

Ví dụ: A:最新式のパソコンが欲しい ⇒ 「が」 chỉ đối tượng B:この品物が一番高い ⇒ 「が」 chỉ chủ thể

Tại sao A lại là 「が」 chỉ đối tượng mà B lại là 「が」 chỉ chủ thể? Chẳng hiểu tiêu chuẩn phân biệt là gì nữa!

Xin vui lòng chỉ giúp tôi cách nhìn nhận, phân biệt với. Xin vô cùng cám ơn!

được thêm ở mục Giải đáp tiếng Nhật bởi naudaphaphin
0phiếu

Đọc mãi mà không hiểu ý của người hỏi lắm, nhưng có lẽ naudaphaphin đang hỏi tại sao cùng là が mà câu A thì 最新式のパソコン không phải là chủ ngữ còn câu B この品物 lại là chủ ngữ, đúng không?

Tiếng Nhật nó là như vậy đấy. が có thể vừa dùng để phân biệt chủ ngữ, vị ngữ, vừa để mô tả vị ngữ luôn (khi mô tả về nguyện vọng, sự tốt xấu, khả năng v.v...).

Ở đây, trong câu A, chủ ngữ ẩn là 「私は」 , đối tượng để mô tả là 最新式のパソコン. Trong khi đó, câu B thì chủ ngữ là この品物.

Có một cách để phân biệt là thử thay が bằng を, nếu có nghĩa thì là 「が」 chỉ đối tượng. Ngược lại thì là 「が」 chỉ chủ thể. Khi đó, thay が bằng は cũng có nghĩa.

Ghi chú: trong tiếng Nhật, có thể ẩn chủ đề đang nói đi mà 2 bên vẫn hiểu là đang nói về cái gì, không cần phải rõ ràng như các ngôn ngữ khác.

được giải nghĩa bởi giaosuX
Tra từ / 検索