Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 鼻高高:

0phiếu
1 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

はなたかだか

adj-na,n
 tự hào; đắc thắng
0phiếu
はなたかだか
adj-na,n
proudly; triumphantly
0phiếu

はな‐たかだか【鼻高高】

đắc thắng

■ Các người là một cái nhìn thực sự tốt. "Thông qua để nó đắc thắng để"
■ các khách hàng có khả năng. Tự hào về. "Và tự hào là một câu chuyện thành công."

0phiếu

はな‐たかだか【鼻高高】

[形動][文][ナリ]いかにも得意そうであるさま。「合格して鼻高高だ」
[副]得意そうに。自慢げに。「出世話を鼻高高とする」

0phiếu

proudly

■ That seems to be very good. "Passed to it triumphantly to"
■ the customer likely. Bragging. "Making life story nostril high"

Tra từ / 検索