Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 主都:

0phiếu
0 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

しゅ‐と【主都】

chính Metropolitan

trung tâm thành phố. Metropolis.

0phiếu

しゅ‐と【主都】

中心都市。大都市。

0phiếu

Main city

Central city. Big city.

Tra từ / 検索