Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 齣撮り動画:

0phiếu
0 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

こまどり‐どうが〔‐ドウグワ〕【×齣撮り動画】

Video Lapse

0phiếu

こまどり‐どうが〔‐ドウグワ〕【×齣撮り動画】

⇒ストップモーションムービー

0phiếu

Exposure movie

Tra từ / 検索