Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 齣落(と)し:

0phiếu
1 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

こま‐おとし【×齣落(と)し】

Drop khung

Trong phim, chụp ở tốc độ chậm hơn 1 giây 24 khung hình tỷ lệ tiêu chuẩn. Khi điều này là chiếu ở tốc độ tiêu chuẩn, các phong trào của màn hình là thực sự nhanh hơn.

0phiếu

こま‐おとし【×齣落(と)し】

映画で、標準速度の1秒間24齣より遅い速度で撮影すること。これを標準速度で映写すると、画面の動きが実際よりも速くなる。

0phiếu

Fallen dropping

In a movie, shoot at a speed slower than the standard speed of 24 exposures per second. Projecting this at standard speed will make the screen move faster than it actually is.

Tra từ / 検索