Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của 䪊頭/羈:

0phiếu
7 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

おも‐づら【䪊頭/×羈】

䪊 頭

0phiếu

おも‐づら【䪊頭/×羈】

⇒面繋(おもがい)

0phiếu

Fist

Tra từ / 検索