Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của ひ押し坑道:

0phiếu
8 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

ひおし‐こうどう

đường hầm mỏ

đường hầm đào dọc theo hướng có quặng

0phiếu

ひおし‐こうどう〔‐カウダウ〕【×?押し坑道】

鉱床に沿って、その走向方向に掘り進む坑道。

0phiếu

Pushing tunnel

A tunnel that digs along its direction of strike along the deposit.

Tra từ / 検索