Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Danh sách đầy đủ mục Giải đáp tiếng Nhật

+1 phiếu
Tôi thấy một số giáo viên đọc 良い年 là yoinen. Theo tôi thì đó là không đúng, phải vậy không ạ? Giống như 今年 (kotoshi), phải đọc là yoitoshi mới đúng chứ nhỉ ?
0phiếu
足 và 脚 đều là あし(ashi). Chúng có gì khác nhau không vậy ? あしがだるい Trong câu trên thì dùng từ nào mới đúng ?
0phiếu
上げる và 挙げる đều là あげる. Chúng có gì khác nhau không vậy? Làm sao để phân biệt ? Ví dụ: 全力をあげる 実績をあげる Trong 2 câu trên, dùng từ nào mới đúng ?
0phiếu
0phiếu
慣れる và 馴れる đều là なれる, vậy chúng khác nhau như thế nào ? Xin vui lòng chỉ giúp!
+1 phiếu
Mặc dùng cùng đọc là つくる nhưng cách dùng của 3 từ này khác nhau như thế nào vậy ?
+1 phiếu
Ví dụ: A:最新式のパソコンが欲しい ⇒ 「が」 chỉ đối tượng B:この品物が一番高い ⇒ 「が」 chỉ chủ thể Tại sao A lại là 「が」 chỉ đối tượng mà B lại là 「が」 chỉ chủ thể? Chẳng hiểu tiêu chuẩn phân biệt là gì nữa! Xin vui lòng chỉ giúp tôi cách nhìn nhận, phân biệt với. Xin vô cùng cám ơn!
+1 phiếu
Trong tiếng Nhật 「では」 và 「で」 khác nhau như thế nào? 「では」 và 「には」 khác nhau như thế nào?
+1 phiếu
完成 và 完了 khác nhau như thế nào vậy? Vui lòng chỉ giúp!
+1 phiếu
Mình thấy nhiều bạn hay nói là 私はかさがあります。 Trong khi xem anime thì thấy các nhân vật lại hay hỏi là (あなたは)かさを持っていますか。 Vậy cách nói nào mới là đúng ?
+1 phiếu
修理 và 修正 đều là sửa chữa. Vậy chúng khác nhau như thế nào vậy ?
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索