Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [修正]

+1 phiếu
修理 và 修正 đều là sửa chữa. Vậy chúng khác nhau như thế nào vậy ?
0phiếu
しゅうせい n sự tu sửa; sự đính chính; đính chính
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索