Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Những từ liên quan tới [創る]

0phiếu
つく・る【作る/造る/創る】 Làm / xây dựng / tạo Để tác dụng một lực lượng nhất định, nó tạo mới những thứ nhà nước. Để một số hình thức mạch lạc. 1 hoặc sử dụng một loại vật liệu, nguyên liệu, vật liệu, nó được hoặc thêm vào tay, kết thúc trong một số trong những điều nhất định và ý thức đoàn kết. Chẳng hạn như việc sản xuất và sản xuất các tòa nhà, thiết bị, vật liệu và công trình nghệ thuật. 2
+1 phiếu
Mặc dùng cùng đọc là つくる nhưng cách dùng của 3 từ này khác nhau như thế nào vậy ?
Để xem nhiều hơn, vui lòng nhấn vào danh sách đầy đủ hoặc các thẻ phổ biến.
Tra từ / 検索