Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Thêm một từ mới

Từ mới (vui lòng viết dưới dạng Kanji nếu có thể):
Mục:  
Các cách viết (Higarana/Katakana/Kanji) và nghĩa của từ:
Tags - sử dụng dấu phảy (,) để ngăn cách:
Tên bạn muốn được hiển thị (không bắt buộc):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Tra từ / 検索