Xin vui lòng để lại giải nghĩa của bạn vào ô facebook comment!

Ý nghĩa tiếng Việt của :

0phiếu
4 lượt xem
Cách đọc, giải nghĩa và ví dụ:

おかみ【×龗】

Chẳng hạn như mưa và tuyết, người ta tin chịu trách nhiệm cho các nước Thiên Chúa. Dragon.
"Kemu trục xuất giảm chấn mưa trên Genhi có Poppy摧tuyết ở龗của Oka của tôi"

0phiếu

おかみ【×龗】

雨や雪など、水をつかさどると信じられていた神。竜神(りゅうじん)。
「我が岡の―に言ひて降らしめし雪の摧(くだ)けしそこに散りけむ」〈万・一〇四〉

0phiếu

God who was believed to be responsible for water, such as rain and snow. Ryujin.
"Saying to my head in Oka and shut down, I will scatter into the snowflake"

Tra từ / 検索